Tuleohutusaudit

Tuleohutusaudit (ehk ehitise auditi tuleohutusosa või ehitise tuleohutusnõuete audit) on tuleohutusteenus, mille eesmärk on anda hinnang, kas ehitis (või selle osa) vastab ehitistele esitatavatele olulistele tuleohutusnõuetele. Oluliste tuleohutusnõuete täitmise eesmärk on vähendada ohtu inimese elule ja tervisele, varale ning keskkonnale.

Tuleohutusaudit koostatakse vastavalt Päästeameti juhendile ning majandus- ja taristuministri 12.10.2020 määrusele nr 61 „Ehitise auditi tegemise kord“.

Auditeeritava ehitise kontrollimisel lähtutakse kinnitatud ehitusprojektist (selle olemasolul), ehituslike tuleohutusnõuete määrusest (siseministri määrus nr 17 või ehitise ehitamise ajal kehtinud selle „analoog“), asjakohastest standarditest (nt EVS 812 sari) ja/või analüütilisest tõendamisest.

Ehitise kasutusloa taotlemisel on esmalt tuleohutusaudit vajalik, kui:

  • puudub Päästeameti poolt kooskõlastatud ehitusprojekt;
  • ehitis on ehitatud kinnitatud ehitusprojektist oluliselt erinevalt;
  • puudub ehitamise ja kasutatud ehitusmaterjalide ohutust tõendav dokumentatsioon.

Tuleohutusaudit võib osutuda vajalikuks ka ehitise kasutamise otstarbe muutmisel, eriti juhtudel, kui koos kasutusotstarbega muutub ka kasutusviis.

Kes võib tuleohutusauditit teostada? 

Vastavalt tuleohutuse seadusele võib tuleohutusauditit läbi viia erialaspetsialist, kellel on tuleohutuseksperdi 6. taseme kutsetunnistus.

Kuidas auditit läbi viiakse?

Vastavalt vajadusele kasutatavad tuleohutuse auditi läbiviimise peamised meetodid on:

  • esitatud dokumentide läbivaatus ja analüüs;
  • kohapealne vaatlemine, mõõdistused;
  • objekti kohta infot omavate isikute küsitlemine;
  • varjatud konstruktsioonide uuringud;
  • kasutuskontroll paigaldistele;
  • vajadusel muud uuringud ja katsetused.

Sõltuvalt objekti iseloomust ning kütteseadmete ja tuleohutuspaigaldise olemasolust võib tekkida täiendavate uuringute tegemise vajadus, nt tahk- või vedelkütusel töötavate küttesüsteemide tuleohutus peab olema tõendatud eraldi kas teostusdokumentatsiooniga või esitatud küttesüsteemi eksperthinnanguga.

Mis saab siis kui esineb puudusi?

Kui auditi käigus ilmneb puudusi, siis meie spetsialistide koostatud auditid sisaldavad alati ka soovitusi avastatud puuduste kõrvaldamiseks. Lisaks saame üldjuhul ise olla abiks nende puuduste kõrvaldamisel. Meie jaoks on oluline, et meievaheline koostöö oleks sujuv ja tulemus optimaalne.

Erakliendile

Veendume, et sinu kodu vastab tuleohutustingimustele. Vajadusel aitame sul need nõuded täita.

Ettevõtjale

Meilt saad eksperthinnangu hoone tuleohutuse seisukorrale ja soovi korral ka professionaalset abi puuduste kõrvaldamiseks.

Soovid põhjaliku tuleohutusauditit, mis tõestab hoone vastavust tuleohutusnõuetele?

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST