Küttesüsteemi ekspertiis

Eksperthinnang küttesüsteemile (küttesüsteemi ekspertiis) tehakse tahkekütusel (nt puuhalud, puitbrikett, pelletid, kivisüsi) töötavate küttesüsteemide kohta (ahi, kamin, pliit, keris, katel vms) eesmärgiga selgitada välja küttesüsteemi seisukord ja anda hinnang selle tuleohutusnõuetele vastavuse kohta.

Küttesüsteemi eksperthinnang on vajalik hoone kasutusloa taotlemisel juhul, kui:

 • küttesüsteemi kohta puudub nõutud mahus ehitusdokumentatsioon (teostusjoonised, paigaldusaktid, ahjupassid, kasutatud ehitusmaterjalide ja ehitustoodete vastavussertifikaadid ning paigaldus- ja kasutusjuhendid jms).
 • küttesüsteemi ehitanud isikul puudub seadusega nõutud kvalifikatsioon (vastavalt Ehitusseadustikus sätestatule võib tahkekütusel töötava kütteseadme ning korstna ja ühenduslõõri ehitamist ja paigaldamist majandustegevuse korras teostada pottsepp, tase 4 või pottseppmeister, tase 5 kutsetunnistust omav isik).

Eksperthinnangu koostamise aluseks on Eesti Standard EVS 812-3:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid“ (või ehitamise ajal kehtinud selle standardi redaktsioon), päästeameti juhend „Küttesüsteemide tuleohutus“ ning selle olemasolul kinnitatud ehitusprojekt.

Mida ekspertiis sisaldab?

Eksperthinnangu koosseisus esitatakse:

 • info milliseid toiminguid ja mis kuupäevadel on eksperthinnangu andmiseks teostatud ning info kasutatud mõõte-ja tööriistade kohta
 • info kütteseadme kohta (tüüp, kaal, mõõdud, õhu vajadus kütmisel, suitsugaaside temperatuur, ohutuskujad jne)
 • info ühenduslõõri kohta (kasutatud materjalid ja mõõdud, ohutuskujad, läbiviikude teostus)
 • info korstna kohta (materjalid ja mõõdud, ohutuskujad, läbiviigud, vaadeldavus, lõõride skeem)
 • info küttesüsteemi puhastatavuse kohta
 • kokkuvõtlik üldine hinnang küttesüsteemi kohta
 • kütmisjuhis
 • hooldamise juhis
 • juhis korstna tahmapõlengu korral tegutsemiseks

Eksperthinanngu koostaja esitab eksperdihinnangu andmise aluseks olnud küttesüsteemi andmed ja eksperdihinnangu küttesüsteemide portaali kümne tööpäeva jooksul alates eksperdihinnangu valmimisest. Küttekollete omanikud saavad portaalist vaadata endaga seotud küttesüsteeme – https://kuttesusteem.paasteamet.ee/login

Kes võib küttesüsteemi ekspertiisi teostada?

Küttesüsteemi eksperthinnangu andmise kompetents on olemas pottseppmeister, tase 5 ja korstnapühkija-meister, tase 5 ning tuleohutusekspert, tase 6 kutsetunnistust omavatel isikutel. Kutsetunnistuse olemasolu on võimalik kontrollida kutseregistris (https://www.kutseregister.ee/).

Mida teha kui avastatakse puudusi?

Eksperthinnangu käigus avastatud puuduste ilmnemisel saame üldjuhul aidata ka nende likvideerimisega, et küttesüsteem oleks ohutu ja kasutamiseks sobilik.

Erakliendile

Veendume, et sinu küttesüsteem vastab seadusest tulenevatele nõuetele ega saa sulle takistuseks kasutusloa taotlemisel.

Ettevõtjale

Meilt saad eksperthinnangu ehitise küttesüsteemidele ja abi puuduste kõrvaldamisel.

Soovid põhjaliku küttesüsteemi ekspertiisi veendumaks, et kõik vastab nõuetele?

VÕTA MEIEGA ÜHENDUST